¡Benvidos a bordo!

A nosa empresa está comprometida nunha mellora constante da calidade do servizo que presta para que poida disfrutar dunha viaxe agradable nas máximas condicións de seguridade, comodidade e puntualidade.

O obxetivo é proporcionar unha información clara e completa sobre os dereitos que lle asisten como viaxeiro.

Agradecémoslle calquera observación, reclamación o suxerencia que queira facernos chegar, xa que nos axudará a mellorar ás condicións do servizo que lle prestamos.

Agradecemos a confianza que depositou en nós e lle desexamos que disfrute da viaxe.

Compra de billetes

 • Suxerímoslle que merque o seu billete con antelación suficiente, sobre todo en períodos de alta ocupación como fines de semán, pontes ou vacacións.
 • Poderá adquirir os seus billetes nas nosas taquillas, onde poderá obter información sobre o prezo do billete, posibles descontos aplicables, horario de saída e chegada, paradas previstas, disponibilidade de asentos e calquera outra circunstancia relevante do servizo.
 • No caso de adquirir o billete no propio autobús, lémbraselle que o cambio máximo permitido se concreta en 20 euros.
 • Comprobe sempre a exactitude dos datos do seu billete e os súas condicións xeráis no momento da compra e consérveo ata o remate da súa viaxe. O noso personal poderá requerírllelo en calquera momento.

Política de trocos e anulacións

Para billetes da ruta Lugo-Santiago de Compostela

 • Non se admiten trocos nin devolucións

Para billetes da ruta Aeropuerto de Labacolla-Santiago de Compostela

 • Transcurridos 15 días desde la compra de los billetes no se admiten cambios.
 • Transcorridos 15 días dende que o billete foi mercado non se admiten trocos.
 • Os trocos de billetes son sen gastos cando solicítase polo menos con 48 horas de antelación á hora do viaxe e estará condicionado á existencia de prazas dispoñibles na nova data e hora solicitada.
 • En trocos cunha antelación de menos de 48 horas, teñen un recargo do 100% sobre o prezo do billete.
 • Transcorridos 15 días dende que o billete foi mercado non se admiten anulacións.
 • A anulación de billetes soamente é posible se solicítase polo menos 48 horas antes do inicio do viaxe.
 • Os billetes pagados con tarxeta bancaria só se poderán anular contra a tarxeta coa que se fixo a compra.
 • A non presentación do viaxeiro no lugar e momento da saída levará á perda da viaxe e non dará dereito ao troco do billete ou devolución do seu importe.

Seguridade a bordo

 • No momento de subir ao vehículo, infórmese das medidas de seguridade, mandos de apertura de emerxencia e medios de evacuación.
 • Manteña ceibe o corredor e as saídas de emerxencia e non obstaculice a apertura ou peche das portas e a entrada ou saída do vehículo. No opere, sen causa xustificada, os dispositivos de apertura de emerxencia das portas.
 • Lembrámoslle que o uso do cinto de seguridade é obrigatorio se o autobús ten instalado este dispositivo de seguridade.
 • Para garantir que a convivencia sexa agradable deberá ser especialmente coidadoso nas normas de mutuo respeto.
 • Deberán observarse as condicións hixiénicas adecuadas e evitar os obxetos ou atuendos que poidan resultar molestos a outros viaxeiros.
 • Colabore en manter limpos os equipamentos do vehículo utilizando as papeleiras.
 • Será necesario manter un trato correcto cos demáis usuarios do vehículo e co persoal da empresa, non adoptando actitudes ou comportamentos que poidan resultar molestos ou ofensivos.
 • Lembre que non está permitido fumar no autocar, conforme establece o Artigo 6 R.D. 1293/1999.
 • Axústese ás indicacións do conductor, que son motivadas por razóns de seguridade ou interese do conxunto de viaxeiros.
 • Por motivos de seguridade, no distraia ao conductor mentres conduce. Espere a que esté o vehículo detido.
 • O conductor só pode recoller ou deixar viaxeiros naquelas paradas autorizados. Non solicite paradas fóra dos lugares previstos.
 • Permanezca sentado ata que o vehículo esté totalmente detido e revise non deixar obxetos no autobús.

Equipaxes

 • Ten dereito a transportar gratuitamente equipaxe ata un máximo de 30 Qg. Poderá levar na cabina do vehículo equipaxes de man de pequenas dimensións, previa autorización do conductor. Non se considera equipaxe caixas de embalaxe, bicicretas, táboas de surf ou similares, que deberán ser facturados e quedan suxeitos a espazo no maleteiro.
 • Non será admitido o transporte de todo aquelo que poida representar risco evidente de deterioro de equipaxes doutros viaxeiros ou materiais ou obxetos perigosos (inflamables, corrosivos, etc).
 • A lexislación vixente prevé a posibilidade de transporte de animais de compaña en bodega e en gaiola homologada, en ningún caso a bordo do autobús, a excepción de cans guía.

Obxetos perdidos

 • Na nosa oficina de obxetos perdidos, pode recuperar todas aquelas pertenenzas que sexan atopadas polos nosos conductores ou que sexan entregadas polos nosos usuarios.
 • Pode recuperar o seus obxetos perdidos, pode facelo en cualquera dos nosos puntos de venta de billetes deixando a descripción do obxeto, un nome e un número de teléfono de contacto.
 • Para rematar, lembrámoslle que, para calquera consulta ou aclaración, ten a súa disposición o nosos Servizo de Atención ao Cliente on-line en www.empresafreire.com.

Enquisa de satisfacción

Co obxetivo de mellorar o servizo que prestamos aos nosos clientes, lle rogamos a súa colaboración, para o que lle solicitamos responda o seguinte cuestionario puntuando diferentes aspectos do servizo.