1.Datos identificativos

En cumprimento do deber de información establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de www.empresafreire.com é a entidade Empresa Freire S.L., con CIF B-27001783 e domicilio na Vía Faraday 31, 15890 Santiago de Compostela, inscrita no rexistro Mercantil de A Coruña, tomo 1.491, Sección Xeral folio 1, folla C-11.514.

2.Finalidade do sitio WEB

A finalidade deste sitio web é ofrecer información sobre os proxectos audiovisuais que a empresa desenrolou/desenrola ou está desenrolando, sen que a través desta páxina se preste ningún outro servizo con fines comerciais a excepción da promoción dos seus productos.

3.Propiedade Intelectual

EMPRESA FREIRE é titular de tódolos dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (os textos, gráficos, dibuxos, deseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sons, bases de datos, imáxenes, expresións e informacións así como calquera outra creación protexida polas leis nacionais e os tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial), quedando expresamente prohibidas a súa reproducción, distribución e comunicación pública, incluida a modalidade de posta a disposición da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de EMPRESA FREIRE

Está expresamente prohibido, suprimir, eludir ou manipula-lo aviso de dereitos de autor e outros datos de identificación dos dereitos de EMPRESA FREIRE incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou mecanismos de información e/ou de identificación que se incorporen aos contidos.

Asimismo está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar públicamente, descompilar, desensamblar, utilizar técnicas de inxeniería inversa ou calquera outro medio para obter o código fonte, facer segundas o posteriores publicacións, cargar arquivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar ou distribuir de calquera forma a totalidade ou parte dos contidos incluidos no presente sitio web para propósitos públicos ou comerciais, salvo autorización expresa de EMPRESA FREIRE.

4.Titularidade e uso do Dominio

O nome www.empresafreire.com é un dominio rexistrado po EMPRESA FREIRE. Dito dominio non poderá ser utilizado, salvo autorización expresa de EMPRESA FREIRE en conexión con outros contidos, productos ou servizos, de forma que se puidesen ocasionar, dalgún modo, o descrédito ou perxuicio de imaxe ou honor de EMPRESA FREIRE.

5.Utilización do sitio web e dos seus servizos

Se entenderá que o acceso á mera utilización do sitio web por parte do usuario implica a adhesión plena e sen reservas ás Condicións Xeráis publicadas, no momento de acceso no sitio web.

6.Responsabilidade e garantías

EMPRESA FREIRE resérvase o dereito a modificar e/ou suprimi-los contidos do sitio web sen previo aviso. Non garantiza nin se fai responsable da existencia de virus e/ou demáis compoñentes dañinos no sitio web ou no servidor que os suministra, tanto na visualización dos Contidos polos Usuarios como na descarga dos mismos ou a invulnerabilidade do sitio web.

EMPRESA FREIRE non se fai responsable do mal funcionamiento da páxina ou dos contidos das páxinas enlazadas que conteñen o site. Ditos contidos enlazados poden conter en ocasións ofertas de productos ou servizos; en ningún caso o mero enlace a ditas páxinas se entenderá como unha invitación a contratalos.

EMPRESA FREIRE non se fai responsable do mal uso que puidera chegar a facerse con ocasión do acceso á información publicada na web.

7.Duración e Modificación

Os térmos e condicións do presente aviso, poderán ser modificados de forma unilateral, por EMPRESA FREIRE, total ou parcialmente. Ditas modificacións serán postas en coñecemento dos usuarios na misma forma en que as presentes Condiciónes Xeráis aparecen no site ou a través de calquera tipo de comunicación dirixida a estes.

A vixencia temporal destas Condicións Xeráis coincide, polo tanto, co tempo da súa exposición, ata o momento en que sexan modificadas total ou parcialmente.

Con independencia do disposto nas posibles condicións particulares, EMPRESA FREIRE poderá dar por rematado, suspender ou interrumpir unilateralmente o acceso aos contenidos do sitio web. Tras dita extinción, seguirán vixentes as prohibicións de uso dos contidos expostos anteriormente nas presentes Condicións Xeráis.

8.Xurisdicción e Lei Aplicable

A interpretación das presentes Condicións queda sometida á lexislación e Tribunais españois, así como calquera conflicto polos contidos ou dereitos que sobre o sitio web poidan surxir.

O presente aviso legal se rixe en todos e cada un dos seus extremos pola Lei española.

9.Xeralidades

Os encabezamentos dos distintos apartados teñen un carácter meramente informativo e, non afectarán, calificarán ou ampliarán a interpretación das Condicións Xeráis.

En caso de existir discrepancia entre o establecido nestas Condicións Xeráis e as condicións particulares establecidas para un servizo específico, prevalecerán estas últimas.

A nulidade ou inaplicabilidade de calquera das disposicións das presentes Condicións Xeráis, na súa totalidade ou en parte, declarada por calquera Xuzgado, Tribunal ou órgano administrativo, non afectará ao resto das demáis disposicións destas Condicións Xeráis nin ás Condicións particulares dos diferentes servizos do sitio web.

O non exercicio de calquera dereito ou disposición contida nas Condicións Xeráis por EMPRESA FREIRE non constituirá unha renuncia ao mesmo, salvo que así se faga expresamente por escrito.