Como Xerente da EMPRESA FREIRE, S.L. e en aras a orientar a estratexia da empresa hacia a Calidade, aprobo fixar as siguintes directrices:

  • Orienta-lo funcionamiento da Empresa hacia lograr as expectativas do cliente, considerando en todo momento as súas necesidades.
  • Implantar, desenrolar, e manter a mellora continua como guía da xestión e funcionamiento da Empresa.
  • Cumprir tanto os requisitos especificados polos nosos clientes como os legais ou reglamentarios que poidan ser de aplicación as nosas actividades e os establecidos pola propia empresa.
  • Esforzarse en realizar os traballos de forma adecuada e responsable para evitar ter que repetilos.
  • Aumenta-la competencia e o rendimento do personal, dando a formación necesaria e fomentando a participación de todos na mellora da empresa.
  • Proporciona-los recursos necesarios, tanto humanos como materiais para asegurar todo o dito anteriormente.
  • A definición do marco adecuado para establecer e revisa-los obxetivos da Calidade.

Así é responsabilidade miña e de toda a empresa a implantación e o correcto cumprimento destas directrices, e para elo solicito a colaboración de todo o persoal para que no desempeño das súas actividades cumpra este compromiso de calidade, participando todos e cada un de acordo coa responsabilidade e autoridade que lle corresponda.